I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

SOFTWARE TECHNOLOGY s.r.o.
IČ: 07691980
se sídlem: Budějovická 618/53, Praha 4, 14000
složka: C 304976 vedená u Městského soudu v Praze.

kontaktní údaje:
email: info@swtech.cz
telefon: +420 724 365 366
www: https://www.splaceno.cz
(dále jen „poskytovatel“)  

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti poskytovatele a odběratele, která uzavírá smlouvu o poskytování služeb mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „odběratel“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.splaceno.cz. (dále je „poskytovatel“).
3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb. Odchylná ujednání v smlouvě o poskytování služeb mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
4. Tyto obchodní podmínky a smlouva o poskytování služeb se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o paušálech služby

1. Informace o paušálech, včetně uvedení cen jednotlivých variant služby jejich parametry jsou uvedeny na webové stránce služby www.splaceno.cz. Ceny paušálů jsou konečné a zahrnují veškeré poplatky. Ceny paušálů zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v v aplikaci služby. Toto ustanovení nevylučuje sjednání smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
2. Případné slevy s kupní ceny paušálů nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se poskytovatel s odběratelem jinak.

III. Objednávka a uzavření smlouvy o poskytování služeb

1. Náklady vzniklé odběrateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí odběratel sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
2. Odběratel provádí objednávku paušálu tímto způsobem:
prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci ve službě splaceno.cz,
3. Při zadávání objednávky si odběratel vybere paušál a způsob platby.
4. Před odesláním objednávky je odběrateli umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle odběratel poskytovateli kliknutím na tlačítko koupit. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení odběratele o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a přečetl smlouvu o poskytování služby, souhlasí s jejím zněním a stvrzuje tak její platnost ke dni registrace.
5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle poskytovatel odběrateli potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou odběratel při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy.
6. Všechny objednávky přijaté poskytovatelem jsou závazné. Odběratel může zrušit objednávku, dokud jí nezaplatí.
8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně poskytovatele při uvedení ceny paušálu v nabídce, nebo v průběhu objednávání, není poskytovatel povinen dodat odběrateli paušál za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že odběrateli bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Poskytovatel informuje odběratele o chybě bez zbytečného odkladu a zašle odběrateli na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy o poskytování služeb a smlouva o poskytování služeb je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí odběratelem na emailovou adresu poskytovatele.

IV. Zákaznický účet

1. Na základě registrace odběratele provedeného na internetové adrese poskytovatele může odběratel přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může odběratel provádět objednávání jiných paušálů.
2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání paušálu je odběratel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je odběratel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené odběratelem v zákaznickém účtu a při objednávání paušálu jsou poskytovatelem považovány za správné.
3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Odběratel je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
4. Odběratel není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
5. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když odběratel svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy odběratel poruší své povinnosti z smlouvy po poskytování služeb a těchto obchodních podmínek.
6. odběratel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V. Platební podmínky a aktivace paušálu

1. Cenu paušálu a případné náklady spojené s dodáním paušál dle kupní smlouvy může odběratel uhradit následujícími způsoby:
bezhotovostně převodem na bankovní účet poskytovatele č…../0100, vedený u Komerční banka.
bezhotovostně platební kartou
bezhotovostně převodem na účet poskytovatele.
2. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje odběratel podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
3. V případě bezhotovostní platby je závazek odběratele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele.
4. Poskytovatel požaduje od odběratele vždy úhradu paušálu předem na období jednoho roku od data uzavření smlouvy.
5. Poskytovatel vystaví odběrateli daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu odběratele.
6. odběratel nabývá vlastnické právo ke paušál zaplacením celé kupní ceny za paušál, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím paušál. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu paušál přechází na odběratele okamžikem převzetí paušál nebo okamžikem, kdy měl odběratel povinnost paušál převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Odběratel, který uzavřel smlouvu o poskytování služeb, má právo od této smlouvy odstoupit.
2. Odstoupení od smlouvy se provádí pouze elektronicky v účtu odběratele a paušál lze kdykoliv vypovědět okamžitě bez dalších poplatků.
3. Poskytovatel není povinen vracet jakoukoliv část předem zaplaceného paušálu pokud odběratel vypoví smlouvu před její expirací.
4. Pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb může odběratel využít telefonický kontakt na podporu poskytovanou poskytovatelem.
5. Odstoupí-li odběratel od smlouvy v zákonném termínu 14ti dní, vrátí poskytovatel bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho přijal.

VII. Práva z vadného plnění

1. Poskytovatel odpovídá odběrateli, že služba po aktivaci bude plně funkční.
2. V případě výskytu vady může odběratel poskytovateli předložit reklamaci a požadovat:
přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupit od smlouvy.
3. odběratel má právo odstoupit od smlouvy kdykoliv.
4. Poskytovatel je povinen zajistit přijetí reklamaci technickou podporou. Poskytovatel je povinen odběrateli zaslat potvrzení o tom, kdy odběratel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace odběratel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. poskytovatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do deseti pracovních dní. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu paušálu či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se poskytovatel s odběratelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a odběratel má právo od smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle odběratele (uplatnění práva z vadného plnění) poskytovateli.
6. Poskytovatel informuje odběratele o výsledku reklamace.
7. Právo z vadného plnění odběrateli nenáleží, pokud odběratel před převzetím věci věděl, že služba má vadu, anebo pokud odběratel vadu sám způsobil.
8. V případě oprávněné reklamace nemá odběratel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace.
9. Volbu způsobu reklamace má odběratel.
10. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VIII. Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
2. Odběratel doručuje poskytovateli korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Poskytovatel doručuje odběrateli korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

XI. Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a odběratelem ze smlouvy o poskytování služeb.
2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
3. poskytovatel je oprávněn k prodeji paušálu na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

X. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi poskytovatelem a odběratelem se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou o plnění služeb obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
2. Poskytovatel není ve vztahu k odběrateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
3. Všechna práva k webovým stránkám poskytovatele, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, zdrojového kódu, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží poskytovateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu poskytovatele.
4. Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do služby splaceno.cz nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. o Odběratel nesmí při využívání služby používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící službu a užívat službu nebo její části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jejím určením či účelem.
5. Odběratel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
6. Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
7. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.7.2022.